Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny jednostki

 
Załącznik do uchwały Nr IV/54/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 lutego 2019 r.
 
STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALCACH
 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową
Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.);
3) niniejszego statutu.
 
§ 2.
 
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod
numerem 2.
 
§ 3.
 
Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną w ramach zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym.
 
§ 4.
 
1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Walce, a terenem działania gmina Walce.
2. Biblioteka działa pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach, może
używać formy skróconej: Biblioteka Walce.
3. Biblioteka może prowadzić oddziały, filie i punkty biblioteczne.
4. Główna siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach mieści się w Walcach przy ul. Opolskiej 23a.
5. Strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach tworzą:
1) Biblioteka Główna, ul. Opolska 23 a,47 – 344 Walce;
2) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brożcu, ul. Reymonta 65, 47 – 341 Brożec;
3) Filia Gminnej Biblioteki w Straduni, ul. Opolska 48, 47 – 341 Stradunia;
4) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozkochowie, ul Wiejska 19A, 47 – 344 Walce, które wykonują
    zadania o których mowa w § 7, § 8 i § 9.
 
§ 5.
 
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Walce.
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Pod względem merytorycznym nadzór
    nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
 
§ 6.
 
1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby.
 
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
 
§ 7.
 
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 
§ 8.
 
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu oraz ich przechowywanie;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń
między bibliotecznych;
3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób z dysfunkcjami;
4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki,
czytelnictwa, sztuki oraz nauki;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) współpraca ze środowiskiem twórców i artystów w zakresie upowszechniania wiedzy
i kultury;
8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
9) ochrona materiałów bibliotecznych.
 
§ 9.
 
Biblioteka podejmować może również działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,
sygnalizowanych w szczególności przez użytkowników oraz lokalne fundacje i stowarzyszenia.
 
§ 10.
 
Biblioteka może prowadzić działalność naukową i wydawniczą.
 
Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
 
§ 11.
 
1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje działalnością Biblioteki
i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Walce zgodnie z przepisami
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. W strukturze Biblioteki przewiduje się możliwość zatrudnienia jednego Zastępcy Dyrektora.
3. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora dokonuje Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Wójtem
Gminy Walce.
 
§ 12.
 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor Biblioteki lub
jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
 
§ 13.
 
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
 
§ 14.
 
Dyrektor i pracownicy biblioteki zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 
§ 15.
 
1. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Walce.
 
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
 
§ 16.
 
Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym z tytułu opłat, określonych w art. 14 ust. 2 ustawy
o bibliotekach;
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy oraz dotacje otrzymywane z innych źródeł, w szczególności
dotacje z budżetu państwa oraz otrzymywane od innych niż gmina jednostek samorządu terytorialnego;
4) darowizny, spadki, zapisy oraz inne środki otrzymywane od osób fizycznych lub prawnych;
5) odsetki od lokat bankowych;
6) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
7) inne wpływy, dozwolone prawem.
 
§ 17.
 
1. Podstawą działalności Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji Gminy Walce.
2. Dyrektor Biblioteki sporządza i przedkłada Wójtowi za każdy rok w wymaganych terminach
sprawozdanie z działalności programowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.
 
§ 18.
 
1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. Biblioteka tworzy:
1) fundusz instytucji kultury;
2) fundusz rezerwowy.
 
§ 19.
 
1. Statutowe usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy
o bibliotekach.
2. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych, w szczególności
wydawniczą i usługową.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej Biblioteki.
4. Decyzja o podjęciu przez Bibliotekę określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.
 
§ 20.
 
Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach
ustawy o rachunkowości.
 
Rozdział 5.
ZMIANY STATUTU
 
§ 21.
 
Zmiany Statutu Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania, to jest
w formie uchwały Rady Gminy.